Przed wakacjami- co warto wiedzieć

W tym roku w ramach wspólnej akcji Przed wakacjami – co warto wiedzieć? już po raz ósmy radzimy, o czym pamiętać, wybierając się na urlop. W akcji, obok Krajowej Administracji Skarbowej,  bierze udział ponad 40 instytucji. My przypominamy m.in. o tym, co można przewieźć przez granicę i w jakiej ilości, a jakie rzeczy są niedozwolone. Czy pracując podczas wakacji za granicą trzeba zapłacić podatek w Polsce? Odpowiedź na te i inne pytania znajdziesz w wakacyjnym mini poradniku Ministerstwa Finansów.
 
 
Praca sezonowa młodzieży a ulga rodzinna
 
Rodzice, którzy planują skorzystać z ulgi na dzieci, powinni, podczas podejmowania decyzji o wyrażeniu zgody na wakacyjną pracę swoich dzieci, zwrócić szczególną uwagę na limit wysokości dochodu, jaki młodzież może osiągnąć, nie pozbawiając rodziców możliwości skorzystania z ulgi. Odliczenie ulgi na dzieci przysługuje rodzicom, którzy wykonują władzę rodzicielską, opiekunom prawnym, jeżeli dziecko z opiekunem zamieszkuje oraz rodzicom zastępczym. Z ulgi mogą korzystać także osoby wychowujące pełnoletnie dzieci do 25. roku życia, pod warunkiem że dzieci te uczą się lub studiują (także za granicą) i nie uzyskały w roku podatkowym dochodów opodatkowanych według skali podatkowej lub z kapitałów pieniężnych opodatkowanych przy zastosowaniu 19% stawki, w łącznej wysokości przekraczającej 3089 zł. Fakt otrzymywania przez dziecko renty czy uzyskiwania dochodów (przychodów) opodatkowanych w sposób zryczałtowany na zasadach określonych w ustawie PIT nie ma wpływu na prawo do ulgi.
 
Paragon fiskalny
 
Wyjazdy urlopowe sprzyjają zakupom zarówno drobnych pamiątek, jak i produktów i usług o wyższej wartości. Aby zakupy pozostały w pamięci jako przyjemny akcent letniego wypoczynku, warto pamiętać o zabraniu paragonu fiskalnego. Paragon z kasy fiskalnej może stać się jedynym dowodem zakupu, co może być pomocne w związku z reklamacją towaru lub jego zwrotem. Gdy sprzedawca nie wydrukuje paragonu, warto poprosić o jego wydanie. Rejestrowanie sprzedaży na kasie fiskalnej przez sprzedawcę zobowiązanego do tego gwarantuje także, że sprzedawca odprowadza należny podatek do budżetu państwa a nie do własnej kieszeni. Jest to także niezbędny warunek do budowania w naszym kraju uczciwej konkurencji.
 
Czy podejmując prace w wakacje moje małoletnie dziecko musi zapłacić podatek?
 
Generalnie dochody małoletnich dzieci własnych i przysposobionych dolicza się do dochodów rodziców (opiekunów prawnych). Jednym z nielicznych wyjątków od tej zasady są dochody małoletnich dzieci z pracy, które to dochody należy wykazać w odrębnym zeznaniu podatkowym, sporządzanym na imię i nazwisko małoletniego dziecka. Zeznanie to podpisywane jest przez rodzica lub opiekuna prawnego.
 
 
Czy muszę płacić podatek pracując przy zbiorze owoców sezonowych czy runa leśnego?
 
Niezależnie od charakteru wykonywanej pracy czy też rodzaju zawartej umowy opodatkowane są wszystkie uzyskiwane w roku podatkowym dochody – zgodnie z ustawą o podatku dochodowym od osób fizycznych. Tak więc wynagrodzenie uzyskane za zbiór owoców sezonowych czy runa leśnego podlega wykazaniu w rocznym zeznaniu podatkowym.
Jednak z podatku dochodowego będą zwolnione dochody uzyskane ze sprzedaży surowców roślin zielarskich i ziół dziko rosnących leśnych, jagód, owoców leśnych i grzybów leśnych ze zbioru, który wykonało się osobiście.
Czy pracując podczas wakacji za granicą muszę zapłacić podatek w Polsce?
Zgodnie z przepisami ustawy o podatku dochodowym osoby fizyczne, jeżeli mają miejsce zamieszkania w Rzeczypospolitej Polskiej, podlegają obowiązkowi podatkowemu od całości swoich dochodów (przychodów) bez względu na miejsce położenia źródeł przychodów. Tak więc wynagrodzenie uzyskane za pracę najemną poza granicami podlega opodatkowaniu wg polskich przepisów podatkowych, z uwzględnieniem umów o unikaniu podwójnego opodatkowania. Jeżeli praca wykonywana jest za granicą dla zagranicznego pracodawcy, co do zasady, dochody takie będą podlegały opodatkowaniu zarówno w tym państwie, jak i w Polsce.
 
Wracając do kraju chcesz przywieźć upominek? Przepisy celne i dewizowe
 
Zakupione poza granicami Unii Europejskiej upominki, przywożone w bagażu osobistym podróżnych, są zwolnione z podatku VAT, jeżeli ich ilość i rodzaj wskazuje na przywóz o charakterze niehandlowym (tj. towary przywożone są okazjonalnie i przeznaczone na własny użytek podróżnego, jego rodziny lub na prezenty) a ich wartość nie przekracza kwoty wyrażonej w złotych odpowiadającej równowartości:

    300 euro - jeżeli towary przywożone są w transporcie lądowym lub
    430 euro – gdy towary przywożone są w transporcie lotniczym i morskim.

Przywóz napojów alkoholowych i wyrobów tytoniowych zwolniony z podatku VAT podlega ograniczeniom ilościowym:
 
Napoje alkoholowe:

    napoje powstałe w wyniku destylacji i wyroby spirytusowe o mocy objętościowej alkoholu powyżej 22%, alkohol etylowy nieskażony o mocy objętościowej alkoholu wynoszącej 80% i więcej - 1 litr lub
    alkohol i napoje alkoholowe o mocy objętościowej alkoholu nieprzekraczającej 22% - 2 litry, i
    wina niemusujące - 4 litry, i
    piwa - 16 litrów;

Wyroby tytoniowe, jeżeli są przywożone w transporcie lotniczym lub transporcie morskim:

    papierosy - 200 sztuk lub
    cygaretki (cygara o masie nie większej niż 3 g/sztukę) - 100 sztuk, lub
    cygara - 50 sztuk, lub
    tytoń do palenia - 250 g;

Wyroby tytoniowe, jeżeli są przywożone w transporcie innym niż lotniczy lub morski:

    papierosy - 40 sztuk lub
    cygaretki (cygara o masie nie większej niż 3 g/sztukę) - 20 sztuk, lub
    cygara - 10 sztuk, lub d) tytoń do palenia - 50 g. 2
    Podróżny, który je przywozi musi mieć ukończone 17 lat.

Normy ilościowe i wartościowe towarów przywożonych w bagażu osobistym podróżnych, przyjeżdżających z państw trzecich (tj. spoza Unii Europejskiej), które są zwolnione z należności celnych przywozowych.
 
Zwolnione z należności celnych przywozowych są towary znajdujące się w bagażu osobistym podróżnych przyjeżdżających z państw trzecich w ramach następujących norm:
 

    w transporcie lądowym – do równowartości 300 euro;
    w transporcie lotniczym i morskim – do równowartości 430 euro.

Do tych wartości nie wlicza się wartości produktów leczniczych niezbędnych dla potrzeb podróżnego, wartości bagażu osobistego, importowanego czasowo lub importowanego po jego czasowym wywozie, wartości paliwa znajdującego się w standardowym zbiorniku dowolnego pojazdu silnikowego oraz paliwa znajdującego się w przenośnym kanistrze, którego ilość nie przekracza 10 litrów (paliwa te również stanowią bagaż podróżnego), a także wartości tytoniu i wyrobów tytoniowych oraz napojów alkoholowych przywożonych według poniższych norm
 
Wyroby tytoniowe, jeżeli są przywożone w transporcie lotniczym lub w transporcie morskim przez podróżnego, który ukończył 17 lat:

    papierosy – 200 sztuk lub
    cygaretki (cygara o masie nie większej niż 3g/sztukę) – 100 sztuk, lub
    cygara – 50 sztuk, lub
    tytoń do palenia – 250 g,

 
Wyroby tytoniowe, jeżeli są przywożone w transporcie innym niż lotniczy lub morski przez podróżnego, który ukończył 17 lat:

    papierosy – 40 sztuk lub
    cygaretki (cygara o masie nie większej niż 3g/sztukę) – 20 sztuk, lub
    cygara – 10 sztuk, lub
    tytoń do palenia – 50 g,

Zwolnienie w ramach tych norm można stosować do dowolnego połączenia wyrobów tytoniowych, pod warunkiem, że suma wartości procentowych wykorzystywanych z poszczególnych zwolnień nie przekracza 100 %.
 
Napoje alkoholowe, jeżeli są przywożone przez podróżnego, który ukończył 17 lat:

    napoje powstałe w wyniku destylacji i wyroby spirytusowe o mocy objętościowej alkoholu powyżej 22 %, alkohol etylowy nieskażony o mocy objętościowej alkoholu wynoszącej 80 % i więcej (np. wódka) – 1 litr lub
    alkohol i napoje alkoholowe o mocy objętościowej alkoholu nieprzekraczającej 22 % (np. likiery) - 2 litry, i
    wina niemusujące – 4 litry, i
    piwo – 16 litrów,

Zwolnienie w ramach tych norm można stosować do dowolnego połączenia różnych rodzajów alkoholu i napojów alkoholowych, o których mowa w lit. a i b, pod warunkiem, że suma wartości procentowych wykorzystywanych z poszczególnych zwolnień nie przekracza 100 %.
 
Napoje alkoholowe, jeżeli są przywożone przez podróżnego, który ukończył 17 lat, który ma miejsce zamieszkania w strefie nadgranicznej lub jest pracownikiem zatrudnionym w strefie nadgranicznej, lub jest członkiem załogi środków transportu wykorzystywanych do podróży z terytorium państwa trzeciego na terytorium kraju:

    napoje powstałe w wyniku destylacji i wyroby spirytusowe o mocy objętościowej alkoholu powyżej 22 %, alkohol etylowy nieskażony o mocy objętościowej alkoholu wynoszącej 80 % i więcej – 0,5 litra lub
    alkohol i napoje alkoholowe o mocy objętościowej alkoholu nieprzekraczającej 22 % - 0,5 litra, i
    wina niemusujące – 0,5 litra, i
    piwo – 2 litry.

Zwolnienie w ramach tych norm można stosować do dowolnego połączenia różnych rodzajów alkoholu i napojów alkoholowych, o których mowa w lit. a i b, pod warunkiem, że suma wartości procentowych wykorzystywanych z poszczególnych zwolnień nie przekracza 100 %.
 
Wartości dewizowe
Osoby przekraczające granicę państwową mają obowiązek zgłaszać, w formie pisemnej, organom celnym lub organom Straży Granicznej przywóz do kraju oraz wywóz za granicę złota dewizowego lub platyny dewizowej, bez względu na ilość, a także krajowych lub zagranicznych środków płatniczych, jeżeli ich wartość przekracza łącznie równowartość 10.000 euro.
 
Zezwala się rezydentom i nierezydentom przekraczającym granicę państwową z innymi państwami obszaru Schengen na odstępowanie od obowiązku zgłaszania organom celnym lub organom Straży Granicznej przywozu do kraju oraz wywozu za granicę złota dewizowego lub platyny dewizowej bez względu na ilość oraz krajowych lub zagranicznych środków płatniczych o wartości przekraczającej łącznie równowartość 10.000 euro.
 
Ograniczenia
Przywóz wielu towarów z krajów trzecich na obszar celny Wspólnoty Europejskiej uzależniony jest od spełnienia dodatkowych - poza formalnościami celnymi - wymagań nie mających charakteru fiskalnego. Takim wymogiem jest np. obowiązek przeprowadzenia kontroli granicznej przez wyspecjalizowane służby (chodzi o kontrolę sanitarną, weterynaryjną czy fitosanitarną itp.) oraz konieczność posiadania określonych prawem dokumentów (zezwoleń, licencji, certyfikatów).
 
W szczególności ograniczenia obejmują:
Żywność
Żywność pochodzenia zwierzęcego (np. wyroby mięsne i wyroby zawierające mleko) podlega szczególnym ograniczeniom, a w przypadku ruchu podróżnych przywóz takiej żywności jest zakazany.
Podróżni przywożący ze sobą produkty mięsne i mleczarskie zobowiązani są do umieszczenia ich w specjalnych pojemnikach znajdujących się na przejściach granicznych.
 
Żywność pochodzenia niezwierzęcego jest zwolniona z obowiązku przeprowadzenia granicznej kontroli sanitarnej w przypadku, jeśli jest przywożona w ilościach wskazujących na niehandlowy charakter przywozu ( tj. na własne potrzeby).
 
Produkty lecznicze
Dopuszczalne jest przywiezienie pięciu najmniejszych opakowań danego produktu leczniczego, niezbędnego podróżnemu. Nie dotyczy to jednak środków odurzających i substancji psychotropowych – te produkty lecznicze mogą być przywożone wyłącznie na podstawie specjalnego zaświadczenia. Aby skorzystać z możliwości przywiezienia 5 najmniejszych opakowań produktów leczniczych, podróżny powinien je posiadać przy sobie (np. w bagażu) – nie ma możliwości, aby produkty lecznicze zostały przesłane za pośrednictwem poczty bądź kuriera.
 
Zwierzęta
Zwierzęta domowe, towarzyszące podróżnym (psy, koty, fretki, w liczbie nieprzekraczającej 5 sztuk zwierząt) mogą być przywożone do Polski, pomiędzy państwami członkowskimi Unii oraz wywożone poza UE na następujących warunkach:

    jeżeli podróżny przemieszczający się ze zwierzęciem domowym przez granice nie jest jego właścicielem – musi posiadać pisemne upoważnienie podpisane przez właściciela;
    zwierzę musi posiadać elektroniczny identyfikator;
    zwierzę musi być zaszczepione przeciwko wściekliźnie;
    musi posiadać dokumenty potwierdzające fakt szczepienia (paszport zwierząt lub świadectwo weterynaryjne).

W przypadku przywozu – w zależności od tego z jakiego państwa trzeciego do jakiego państwa członkowskiego UE przywożone są zwierzęta, wymagania te mogą być rozszerzone o obowiązek przeprowadzenia badania efektywności szczepienia lub kwarantannę.
 
W przypadku podróży pomiędzy państwami członkowskimi UE zwierzę musi posiadać elektroniczny czip, paszport zwierząt, wydawany przez urzędowego lekarza weterynarii oraz musi być zaszczepione przeciwko wściekliźnie. Informacje o szczepieniu zawarte są w paszporcie zwierzęcia.
 
W przypadku wywozu z Polski do państwa trzeciego (tj. poza UE) zwierząt domowych należy zapoznać się z wymaganiami, jakie zostały ustanowione w tym państwie trzecim. Zwierzę powinno mieć paszport zwierząt (co jest istotne przy powrocie do kraju) oraz spełniać warunki ustanowione w danym państwie trzecim.
 
Szczegółowe informacje dotyczące warunków przewozu zwierząt domowych znajdują się na stronie internetowej Głównego Inspektoratu Weterynarii (link otwiera okno w nowym serwisie)
 
Rośliny
Bez ograniczeń związanych z przeprowadzeniem granicznej kontroli fitosanitarnej, dopuszczalny jest wwóz do Polski:
 

    Świeże owoce- 5 kg
    Świeże warzywa, z wyłączeniem bulw roślin gatunku Solanum tuberosum L. - 5 kg
    Cięte rośliny ozdobne- 50 szt.
    Cięte drzewka choinkowe- 1 szt.
    Części roślin iglastych- 5 szt

 
Broń
Wywóz bądź przywóz broni podlega surowej reglamentacji i wymaga uzyskania wymaganych prawem dokumentów uprawniających do jej przewiezienia przez granicę państwową oraz wymaga zgłoszenia takiego przewozu organom celnym.
 
Środki odurzające, substancje psychotropowe i prekursory
Wywóz bądź przywóz środków odurzających, substancji psychotropowych oraz prekursorów jest zakazany z wyjątkiem przewozu dokonywanego przez licencjonowane podmioty na podstawie stosownych zezwoleń.
 
Dozwolony jest natomiast przywóz środków odurzających lub substancji psychotropowych na własne potrzeby lecznicze o ile osoba przedstawi, określone w przepisach odrębnych zaświadczenie zawierające dane pacjenta, lekarza, leku i organ wystawiający/uwierzytelniający.
 
Okazy gatunków zagrożonych wyginięciem – CITES
Przywóz z krajów trzecich na teren Unii Europejskiej jak i wywóz z Unii Europejskiej okazów rośli i zwierząt będących lub pochodzących z gatunków zagrożonych wyginięciem (wymienionych w postanowieniach Konwencji Waszyngtońskiej – CITES) możliwy jest na podstawie wydanych wcześniej odpowiednich zezwoleń i świadectw – zwanych dokumentami CITES(dokumenty te wydawane są przez Organy Administracyjne CITES odpowiednich państw). Brak takich dokumentów podczas przewozu powoduje konsekwencje karne związane z popełnieniem przestępstwa.
 
Jakie gatunki są chronione i jakich nie należy nabywać i przewozić przez granicę:
między innymi:

    kawior;
    skóry lub wyroby ze skór dzikich kotów, niedźwiedzi, wilków;
    wypchane ptaki drapieżne,
    wyroby wykonane ze skór węży, krokodyli lub waranów;
    naturalne medykamenty i produkty lecznicze (maści, balsamy itp.) zawierające
    pochodne z niedźwiedzi, pijawek lekarskich i innych zwierząt;
    koralowce, muszle, wszelkie pamiątki turystyczne takiej na przykład jak nalewki na kobrach lub innych wężach.

Pełna lista gatunków objętych ochroną znajduje się w załączniku do rozporządzenia Rady (WE) nr 338/97. Szczegółowe informacje znajdują się na stronie internetowej Ministerstwa Środowiska (link otwiera okno w nowym serwisie).
 
Przywóz w bagażu osobistym podróżnego na teren Unii Europejskiej okazów, na które nie są wymagane żadne dokumenty (nie dotyczy przesyłek pocztowych!):

    kawior z ryb jesiotrokształtnych – do 125 g na osobę w opakowaniu indywidualnie oznakowanym (jednorazowa banderola)
    „pałeczki deszczowe" – instrument muzyczny wykonany z prostego kawałka wysuszonej łodygi kaktusa – do 3 szt. na osobę;
    przetworzone okazy krokodylowych czyli torebki, buty, paski itp. wyroby – do 4 szt. na osobę (uwaga – odstępstwo to nie jest stosowane w przypadku przywozu okazów z aneksu A Konwencji Waszyngtońskiej oraz mięsa i trofeów myśliwskich);
    muszle skrzydelnika olbrzymiego – do 3 szt. na osobę;
    pławikoniki – do 4 martwych okazów na osobę;
    muszle przydaczni – do 3 okazów na osobę, łącznie nie więcej niż 3 kg.

Jako okaz należy rozumieć 3 połówki niepasujące do siebie (połówki z 3 różnych osobników) lub całe muszle składające się z 2 pasujących połówek (do 3 szt. całych muszli).
 
Zabytki
Pozwolenia na wywóz zabytku za granicę wymagają zabytki zaliczane do jednej z następujących kategorii:

    zabytków archeologicznych, które mają więcej niż 100 lat i wchodzą w skład zbiorów archeologicznych lub zostały pozyskane w wyniku badań archeologicznych bądź przypadkowych odkryć;
    elementów stanowiących integralną część zabytków architektury, wystroju wnętrz, pomników, posągów i dzieł rzemiosła artystycznego, które mają więcej niż 100 lat;
    wykonanych dowolną techniką i na dowolnym materiale dzieł malarstwa, nieobjętych kategoriami wskazanymi w pkt 4 i 5, które mają więcej niż 50 lat i ich wartość jest wyższa niż 40 000 zł;
    wykonanych na dowolnym materiale akwareli, gwaszy i pasteli, które mają więcej niż 50 lat i ich wartość jest wyższa niż 16 000 zł;
    mozaik, nieobjętych kategoriami wskazanymi w pkt 1 i 2, oraz wykonanych dowolną techniką i na dowolnym materiale rysunków, które mają więcej niż 50 lat i ich wartość jest wyższa niż 12 000 zł;
    oryginalnych dzieł grafiki i matryc do ich wykonania oraz oryginalnych plakatów, które mają więcej niż 50 lat i ich wartość jest wyższa niż 16 000 zł;
    oryginalnych rzeźb, posągów lub ich kopii wykonanych tą samą techniką co oryginał, nieobjętych kategorią wskazaną w pkt 1, które mają więcej niż 50 lat i ich wartość jest wyższa niż 20 000 zł;
    pojedynczych fotografii, filmów oraz ich negatywów, które mają więcej niż 50 lat i ich wartość jest wyższa niż 6 000 zł;
    pojedynczych lub znajdujących się w zbiorach rękopisów, które mają więcej niż 50 lat i ich wartość jest wyższa niż 4 000 zł;
    pojedynczych lub znajdujących się w zbiorach książek, które mają więcej niż 100 lat i ich wartość jest wyższa niż 6 000 zł;
    pojedynczych map drukowanych i partytur, które mają więcej niż 150 lat i ich wartość jest wyższa niż 6 000 zł;
    kolekcji i przedmiotów z kolekcji zoologicznych, botanicznych, mineralnych lub anatomicznych, których wartość jest wyższa niż16 000 zł;
    kolekcji o znaczeniu historycznym, paleontologicznym, etnograficznym lub numizmatycznym, których wartość jest wyższa niż 16 000 zł;
    środków transportu, które mają więcej niż 50 lat i ich wartość jest wyższa niż 32 000 zł; innych kategorii, niewymienionych w pkt 1 - 14, obejmujących zabytki, które mają więcej niż 50 lat i ich wartość jest wyższa niż 16 000 zł.

 
Organ celny lub Straż Graniczna może zażądać od osoby dokonującej wywozu zabytku okazania dokumentu potwierdzającego fakt, że wywożony zabytek nie wymaga pozwolenia tj. że jego wiek lub wartość nie przekracza ww. progów (np. ocena wskazująca czas powstania zabytku, wycena, faktura, wystawione przez wyspecjalizowane instytucje).
 
Na przywóz zabytków nie jest wymagane uzyskanie pozwolenia. Jeśli jednak taki przywóz dokonywany jest z państw nienależących do Unii Europejskiej to należy taki przywóz zgłosić w urzędzie celnym, w celu objęcia przedmiotu procedurą dopuszczenia do obrotu lub inną procedurą celną. Ponadto należy mieć na uwadze ograniczenia dotyczące wywozu dóbr kultury obowiązujące w państwie, z którego taki wywóz następuje.
 
Dodatkowo na podstawie rozporządzeń Rady: WE nr 1210/2003 z dnia 7 lipca 2003 r. i UE nr 1332/2013 z dnia 13 grudnia 2013 r. obowiązują zakazy przywozu, wywozu, przenoszenia własności dóbr kultury pochodzących z Iraku i Syrii oraz innych przedmiotów o znaczeniu archeologicznym, historycznym, kulturowym, religijnym lub naukowym.
 
Na stronach Międzynarodowej Rady Muzeów (ICOM) są czerwone listy (link otwiera nowe okno w innym serwisie), które wskazują na te kategorie dóbr, które powszechnie uznawane są jako szczególnie cenne dla światowego dziedzictwa i objęte są prawnym zakazem eksportu, a na które istnieje duże zapotrzebowanie na światowym rynku sztuki.
 
Zachęcamy do skorzystania z serwisu internetowego  www.granica.gov.pl (link otwiera nowe okno w innym serwisie) oraz aplikacji mobilna granica, które oferują kompleksową informację dla podróżnych, którzy przekraczają wschodnią granicę zewnętrzną Unii Europejskiej. Serwis umożliwia m.in. weryfikację danych czasu oczekiwania na granicach oraz e- usług – e-zwrot VAT, e-booking Bus. Z serwisem można się darmowo połączyć dzięki zainstalowanym na przejściach granicznych hot spotom.


Źródło: Ministerstwo Finansów